สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,227 ตารางเมตร แบบเลขที่ 9713    และเอกสารเลขที่ ข 47/มิย./61 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ที่  โรงพยาบาลบ้านไผ่  ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น14,234,600.00 บาท (สิบสี่ล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ฐานรากเสาเข็มเจาะ

               ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

               ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkpho.go.th, www.khonkaen.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓๒๒๑๑๒๕ ต่อ ๑๓๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑


แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ